JAMOVI – Analýza reliability

Analýzu budeme realizovať v súbore s názvom: Dotazník PID odpovede Zadanie: Pomocou štatistických metód : McDonaldova omega a Cronbachova alfa odmerajte celkovú reliabilitu dotazníka PID – Preference for Deliberation (PID_d1 až PID_d9 prvých 9 otázok). Ďalej spracujte Položkovú analýzu (Item statistics), teda určite, ktoré konkrétne otázky znižujú reliabilitu PID škály dotazníka a následne interpretujte výsledky. Pre analýzu […]