JAMOVI – Kendallovo Tau B

Príklad spracujte v súbore s názvom:

Zadanie:

Preskúmajte vzájomné vzťahy medzi premennými: Atraktivita podnikaniaPodnikanie v rodine.

Predpoklad: Predpokladáme, že medzi vnímaním atraktivity podnikania u študentov a podnikaním ich rodičov existuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah.

Hypotézy:

H0: Medzi vnímaním atraktivity podnikania u študentov a podnikaním ich rodičov neexistuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah.

H1: Medzi vnímaním atraktivity podnikania študentov a podnikaním ich rodičov existuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah

Riešenie:

Ak máme ordinálnu (škála) alebo kardinálnu premennú musíme najprv overiť normalitu rozloženia. Teda ideme najskôr na kartu Analyzovať (Analyse) → Explorácia (Exploration) → Opisná štatistika (Descriptives). V našom prípade sú obidve premenné kardinálne. Do poľa Premenné (Variables) presunieme premenné Atraktivita podnikaniaPodnikanie v rodine. Zaklikneme: N, Missing a v Shapiro- Wilk. Viď. obr. č. 1..

Obr. 1. Sprievodca Shapiro – Wilkovým testom na overenie normality rozloženia dát
Obr. 2. Overenie normality rozloženia dát
  • Pri Shapiro –Wilkovom test je p menšie ako 0,05, teda test je štatisticky významný, čo znamená, že máme nenormálne rozložené dáta. A to aj v premennej Podnikanie v rodine a aj v premennej Atraktívnosť podnikania. Preto môžeme použiť Spearmanovo rho alebo Kendallovo Tau B. Vyberieme Kendallovo Tau, pretože je robustnejší.
  • Následne v JAMOVI ideme do karty Analýzy (Analyses)→ Regresia (Regression) → Correlation Matrix. Zaklikneme Kendallovou Tau a v časti Hypotéza (Hypothesis) a koreluje pozitívne (Correlated positively) podľa altermatívnej hypotézy H1.
Obr. 3. Sprievodca testom Kendallovo Tau B v JAMOVI
Obr. 4 Výsledky korelácie

Interpretácia: Prijímame alternatívnu hypotézu H1, zamietame nulovú, pretože p hodnota je menšia ako 0,05, teda vzťah je štatisticky významný. Konkrétne existuje vzájomne pozitívny vzťah medzi týmito 2-mi premennými.

Zapisovanie výsledkov: Medzi premennými: Atraktívnosť podnikania a Podnikanie v rodine existuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah, Kendallovo Tau B = 0,23; p < 0,0001.

Spracovala Nina Kocúrová, Január 2022