JAMOVI: Mann-Whitney U test

Porovnajte skupinu odmietnutých podnikateľských zámerov so skupinou akceptovaných v premennej: Komunikačné kanály (zadefinovanie a opísanie komunikačných kanálov podnikateľmi v podnikateľskom pláne).

1 krok: Stanovenie predpokladov

Predpoklad:  Tí podnikatelia, ktorých investori akceptovali mali vyššie skóre za Komunikačné kanály ako podnikatelia, ktorých investori neakceptovali.

2 krok: Stanovenie hypotéz

  • H0: Neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi odmietnutými a akceptovanými podnikateľskými zámermi v počte bodov z komunikačných kanálov.
  • H1: Akceptované podnikateľské plány majú štatisticky významne viac bodov z komunikačných kanálov, než neakceptované podnikateľské plány.

 

Postup v programe JAMOVI:

Na karte analýzy klikneme na T- Testy (T- Tests) a vyberieme Dvojvýberový t – Test s rovnosťou rozptylov (Independent Samples T- Test). Viď obrázok 1.

Obr. 1 Výber testu v programe JAMOVI

Do poľa Závislé premenné (Dependent Variables) presunieme z ľavej tabuľky našu závislú premennú zo zadania s názvom: Komunikačné kanály.

Do Skupinová premenná (Grouping Variable) vložíme premennú  Akceptácia investormi, ktorá má 2 skupiny (akceptované a neakceptované), ktoré porovnávame:

Vyberieme hypotézu podľa stanovenej alternatívnej hypotézy H1 (Skupina 1 – neakceptovaní < Skupina 2- akceptovaní), teda Group 1 < Group 2.

Zaklikneme jednotlivé políčka: Ďalšie štatistiky (Additional Statistics) a Kontroly predpokladov (Assumptions Checks) nasledovne:

Obr. 2 Nastavenie parametrov testu v sprievodcovi

Pri kontrole predpokladov sledujeme:

  • Otestujeme rozloženie normality dát v súbore (Shapiro Wilkovým testom) a homoskedascicitu (Levenovým testom)
  • Podľa výsledkov realizujeme parameterický test alebo neparametrický test. Realizácia samotného testu v JAMOVI.

 

Otestovali sme normalitu dát a v našom prípade sme zistili, že máme nenormálne rozložené dáta (p- hladina významnosti je pri testovaní Shapiro Wilkov testu  je menšia ako 0,05), preto použijeme neparametrický test, a preto zaklikneme v JAMOVI: Mann- Whitney U test.

Obr. 3 Výsledky Shapiro-Wilkovho testu
Obr. 4. Výsledky Levenovho testu

4 krok: Interpretácia výsledkov Prijímam nulovú hypotézu (H0). Viď hladina významnosti v tabuľke (p > 0,05). Veľkosť účinku (Effect size) = 0,036 je veľmi nízka a znamená, že je triviálny.

Obr. 5. Výsledky Mann-Whitneyho testu

5 krok: Reportovanie výsledkov

 Akceptované podnikateľské zámery (n = 84) nemajú viac bodov z komunikačných kanálov (M = 2.19; SD = 1.92) než neakceptované (M = 2.15; SD = 2.09) podnikateľské zámery (n = 116). Tento rozdiel je štatisticky nevýznamný U = 4698,5; p = 0,331 s triviálny efektom rozdielu Cohenovo d = 0,04.

Obr. 6. Výsledky opisnej štatistiky

6 krok: Praktické manažérske závery

Zadefinovanie komunikačných kanálov podnikateľmi vo svojom podnikateľskom pláne neodlišuje úspešných a neúspešných podnikateľov (akceptované vs neakceptované). Investori sa rozhodujú podľa iných kritérií než komunikačné kanály startup-istov. Pre podnikateľov je preto dôležité sústrediť sa na iné faktory než sú komunikačné kanály, ktoré definujú vo svojom podnikateľskom pláne podnikatelia pre investorov. Rozdiel medzi týmto skupinami (akceptovaní vs neakceptovaní podnikatelia investormi do ďalšieho kola) nie je štatisticky významný a efekt rozdielu (effect size) je triviálny.  

Spracovala Nina Kocúrová, Január 2022