JAMOVI – One sample t-test

Jednovýberový t – test (One sample t- test):

Používa sa na otestovanie hypotézy, že stredná hodnota (priemer z našich dát) sa rovná konštante. Podľa normality rozloženia dát sa používa:

  • Studentov t – test (ak sú dáta rozložené normálne)
  • Wilcoxonov poradový test (ak dáta nie sú rozložené normálne)

Dáta na počítanie One sample t- testu nájdete v súbore s názvom: 

Zadanie: Porovnajte priemerný počet ľudí v tíme vo vašej vzorke s medzinárodne udávanými 10 ľuďmi v tíme potrebnými na vývoj produktu v spoločnosti. V tomto prípade je 10 ľudí tá konštanta, voči ktorej budem testovať môj súbor.  Na riešenie použijeme Jednovýberový t – test (One sample t –test).

  1. krok: Stanovenie predpokladov

Predpoklad: Podniky v našej skúmanej vzorke budú mať menej ľudí v tíme než je medzinárodný priemer 10 ľudí (konštanta) potrebných do tímu na vývoj produktu v spoločnosti.

  1. krok: Stanovenie hypotéz

H0: Priemer ľudí v tíme v skúmanej vzorke sa neodlišuje od medzinárodného priemeru 10 ľudí v tíme potrebných na vývoj produktu.

H1:  Priemer ľudí v tíme potrebných na vývoj produktu je v skúmanej vzorke štatisticky významne nižší než je medzinárodný priemer v počte 10 ľudí v tíme.

Postup v programe Jamovi:

Na karte analýzy klikneme na T- Testy (T- Tests) a vyberieme Jednovýberový t-test (One Sample T- test): Viď. obrázok č. 1.

Obr. 1 Výber testu v programe JAMOVI

Do okna Závislé premenné (Dependent Variables) presunieme z ľavej tabuľky našu závislú premennú zo zadania s názvom: Počet ľudí v tíme.

Vyberieme hypotézu podľa stanovenej alternatívnej hypotézy H1 a do: Testovanej hodnoty – konštanty (Test Value), napíšeme medzinárodný priemer ľudí v tíme zo zadania, čo je 10 ľudí. Zaklikneme jednotlivé políčka: Ďalšie štatistiky(Additional Statistics) a Kontrola predpokladov (Assumptions Checks). Viď. obr. č. 2.

Obr. 2 Nastavenie parametrov testu v sprievodcovi

Shapiro-Wilkov test je štatisticky významný (p < 0,05), čo znamená, že dáta nie sú rozložené normálne, preto musíme použiť Wilcoxonov poradový test a nie Studentov t-test.

  1. krok: Interpretácia výsledkov

Na základe výsledkov zamietam nulovú hypotézu H0 a prímam hypotézu H1.

  1. krok: Reportovanie výsledkov

Priemerný počet ľudí v tíme je v našej vzorke (n = 168) je štatisticky významne nižší (M = 3.31; SD = 2.72; Wilcoxonove W = 194; p < 0.0001),  než je medzinárodný priemer 10 ľudí v tíme pri vývoji produktu so silným efektom rozdielu r = -0,97.

  1. krok: Praktické manažérske závery

Slovenskí podnikatelia majú menej ľudí v tíme (M = 3.31) potrebných na dokončenie produktu ako je priemer – konštanta v zahraničí (M = 10 ľudí). Je potrebné sa zamerať viac na oblasť prijímania nových pracovníkov s potrebným know-how pre danú prácu.

Spracovala Nina Kocúrová, Január 2022