JAMOVI – Základná práca s programom

V ľavej časti programu Jamovi sa zobrazujú dáta a v pravej časti sa zobrazujú výsledky, viď obr. 1.

Obr. 1. Základné rozhranie programu Jamovi
Obr. 2. Zmazanie chybného kroku

Pomocou šípky, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu súboru, sa vieme vrátiť o krok/úkon späť.

Obr. 3. Export výsledkov práce do rôznych typov súborov

Ako je znázornené na obrázku 5, môžeme výsledky v danom súbore uložiť alebo exportovať do rôznych formátov (pdf, zip a ďalšie).

Základná orientácia v danom programe:

Po otvorení súboru v programe Jamovi sa Vám zobrazia 4 karty:

 1. Premenné (po anglicky Variables): karta slúži na vloženie a na nastavenie premenných a prácu s nimi
 2. Dáta (po anglicky Data): karta slúži na prácu a úpravu dát
 3. Analýzy (po anglicky Analyses): slúži na analýzu dát, obsahuje zobrazenie všetkých nainštalovaných štatistických metód
 4. Úpravy (po anglicky Edit): slúži hlavne na úpravu formátu dát

 

A. Karta Premenné- Pridanie premennej

Pridanie premennej je možné v programe JAMOVI viacerými spôsobmi:

 1. Na karte Dáta (Data) kliknete na príkaz Pridať (Add). Vyberiete dátová premenná (Data variable) a kliknete na vložiť (Insert).
 2. Rovnaký postup ale cez kartu Premenné (Variables), kde v karte Premenné (Variables) kliknete na príkaz Pridať (Add). Vyberiete dátová premenná (Data variable) a kliknete na vložiť (Insert).

Program JAMOVI, rovnako ako aj všetky iné štatistické programy, neumožní analýzu, ak máte nesprávne nastavené premenné. Vhodne premyslený a kvalitne nastavený systém premenných je základom úspechu analýzy a kvalitných výsledkov. Na obrázku č. 4 je znázornená premenná.

Obr. 4. Karta premenné (Variables)- nastavenie premennej

Pri nastavovaní premennej postupujeme nasledovne:

Skrátený názov premennej – názov stĺpca (Data variable) napr. Otázka č. 2

Verbálny Opis premennej(Description): stručný popis skráteného názvu, napr. Otázka č. 2 znenie: „Predtým než prijmem rozhodnutie, si ho dôkladne premyslím“

Typ premennej (Measure type):

 1. Nominal- nominálna,
 2. Ordinal- ordinálna,
 3. Continuous- kardinálna,
 4. ID – identifikačné číslo

Typ dát (Data type):

 1. Integer- celé číslo,
 2. Decimal- desatinné číslo,
 3. Text -text

            Úrovne premennej (Levels): definujú sa tu úrovne. Napríklad: veľmi súhlasím = 1, viac súhlasím = 2, súhlasím = 3, atď.

B. Karta Dáta

Keď naplníme súbor dátami, tak vidíme v súbore čísla a údaje. Minimálny počet respondentov nato, aby výsledky mohli byť štatisticky významné je 30. Čím je vzorka- výberový súbor väčší, tým je výsledok analýzy presnejší.  

C. Karta Analýzy

Obsahuje skupinu štatistických metód. Po otvorení konkrétnej štatistickej metódy sa zobrazí sprievodca, konkrétnou metódou. Ako napríklad T-testy, ANOVA, Lineárna regresia, Binominálna logistická regresia a ďalšie. Jednotlivé výsledky analýzy program JAMOVI uvádza v pravej časti v medzinárodne akceptovanej podobe (APA formát).

D. Karta Úpravy

Umožňuje úpravy formátu dát a úpravy štýlov, ktorú môžete vidieť na obrázku č. 7.:

Obr. 5. Karta Úpravy (Edit)

Hoci program JAMOVI má niekoľko možností ako si upravovať dáta a pracovať s ich formátom a úpravu, jeho možnosti  sú v porovnaní s MS Excelom relatívne limitované. Je vhodné si dáta po formálnej a organizačnej stránke upraviť v MS Excel. Do programu JAMOVI už vkladáte pripravené dáta z MS Excelu. Štatistickú analýzu už potom realizujete v programe JAMOVI.

Ukladanie výsledkov analýzy:

Pre ukladanie výsledkov analýzy máme 2 možnosti:

 1. Dáme ich skopírovať a potom ich môžeme vložiť do ľubovoľného programu- viď obrázok č. 3
 2. Exportujeme ich do samostatného pdf súboru
Obr. 6. Skopírovanie výsledku analýzy (Copy)

V prípade, že si skopírujete výsledok analýzy (graf, tabuľka) a vložíte si to do dokumentu Word, v tabuľke môžete naďalej upravovať znaky a čísla.

Spracovala Nina Kocúrová, September 2022