PSPP: Opisná štatistika

Dáta na počítanie opisnej štatistiky nájdete v súbore s názvom:

Pomocou základných štatistík ako priemer, smerodajná odchýlka a ostatné opisujeme súbor dát. Nakoľko pri akomkoľvek štatistickom skúmaní je zvykom uvádzať základné opisné štatistiky, je počítanie opisných štatistík časté. Pri publikovaní vedeckých článkov a príspevkov je vždy potrebné uvádzať priemer a smerodajnú odchýlku z našich dát, aby iní autori mohli eventuálne náš výskum zaradiť do metaanalýz. Zároveň sa opisné štatistiky vždy vyžadujú editormi vo vedeckých časopisoch alebo v iných vedeckých prácach.

Patria sem:

  • Priemer (Mean) je aritmetický priemer.
  • Smerodajná odchýlka (Standard deviaton) je štandardná smerodajná odchýlka.
  • Minimum (Minimum) je minimálna hodnota v súbore
  • Maximum (Maximum) je maximálna hodnota v súbore
  • Rozpätie (Range) je rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou.
  • Suma (Sum) je súčet všetkých hodnôt v súbore
  • Štandardná chyba (Standard error) uvádza rozptýlenosť ostatných vypočítaných štatistík.

 

Rozptyl (Variance) je vyjadrením variability v súbore a smerodajná odchýlka je druhá odmocnina rozptylu. Čím máme v súbore dáta odlišnejšie od priemeru (moc veľké alebo moc malé), tým je rozptyl väčší.

Šikmosť (Skewness) Vyjadruje zošikmenie súboru, teda zjednodušene či prevažujú vysoké hodnoty alebo nízke hodnoty v súbore. Ak vyjde koeficient šikmosti nula, potom ide o symetrické rozdelenie. Ak je menší ako nula ide o vpravo zošikmené rozdelenie (viac väčších hodnôt a málo menších), ak je koeficient vyšší ako 0 ide o vľavo zošikmené rozdelenie (viac menších hodnôt a málo väčších).

Špicatosť (Kurtosis) Vyjadruje rozloženie dát v súbore. Ak je výsledok väčší ako 0 potom je to špicatejšie rozdelenie a ak je výsledok menší ako 0 potom je rozdelenie plochejšie. Špicaté rozdelenie prakticky znamená, že väčšina hodnôt v súbore je blízko priemeru. Plochejšie rozdelenie naopak znamená, že v súbore máme veľa nízkych aj vysokých hodnôt a nie sú blízko priemeru.

Zadanie:

Vypočítajte opisné štatistiky pre sumárnu škálu dotazníka PID deliberácia a intuícia. Tie sú v našom súbore uvedené ako posledné stĺpce vpravo a pod skratkami PID_del_total (PID škála deliberácia) a PID_In_total (PID škála intuícia).

Riešenie:

Klikneme Analyzovať (Analyze) → Opisná štatistika (Descriptives)

V ľavej časti okna sú uvedené všetky premenné v našom súbore. Vyberieme PID_del_total (PID škála deliberácia) a PID_In_total (PID škála intuícia) a presunieme ich do pravej časti s názvom Premenné (Variables) .

V dialógovom okne nám v pravej časti dole ponúka jednotlivé opisné štatistiky. Zaškrtávacím políčkom vyberiem tie, ktoré potrebujeme a následne klikneme ok a spustíme celú analýzu.

Obr. 1 Postup riešenia výpočtu opisných štatistík.

Výsledky:

Program PSPP vytvorí tabuľku s výsledkami. Dole na obrázku vidíme, že sme mali 872 prípadov a ani v jednom z nich nám nechýbali hodnoty.

Obr. 2. Výsledky riešenia opisnej štatistiky.