PSPP: Korelácia

Korelačná analýza

Dáta na korelačnú analýzu nájdete v súbore s názvom:

Korelačná analýza je analýza závislosti dvoch premenných. Pomocou nej zisťujeme, ak sa mení 1 premenná, či to ovplyvňuje druhú premennú. Priama korelačná závislosť znamená, že ak rastie jedna premenná, potom aj druhá rastie. Napríklad čím viac kalórií prímam bez pohybu, tým viac vážim. Nepriama korelačná závislosť znamená, že keď jedna premenná rastie, potom druhá klesá. Napríklad u obéznych ľudí, čím viac športujú, tým menej vážia.

Výsledkom korelačnej analýzy je koeficient r, ktorý nadobúda hodnoty v intervale od -1 do +1. Mínus 1 znamená absolútnu nepriamu lineárnu závislosť, 0 znamená žiadnu závislosť a 1 znamená absolútnu priamu lineárnu závislosť. Inými slovami: čím je korelačný koeficient bližšie k 0, tým je vzťah medzi skúmanými premennými slabší, resp. neexistujúci. Naopak čím je bližšie k 1 alebo k -1, tým je vzťah medzi premennými silnejší. V praxi však tieto koeficienty takmer nikdy nenadobúdajú tieto hraničné hodnoty, ale sa pohybujú niekde v intervale. Preto my musíme hodnoty interpretovať sami. Hodnoty koeficientu korelácie   0,8 až 1 (-0,8 až -1) sú považované zvlášť silné, teda medzi premennými existuje veľmi silná vzájomná závislosť. Hodnoty 0,4 až 0,8 (-0,4 až -0,8) sú stredne silné a od 0 do 0,4 (-0,4 až 0 ) sú považované za slabé.

Zadanie:

Vypočítajte vzájomnú koreláciu medzi subškálami dotazníka PID deliberáciou a intuíciou.

Riešenie:

V súbore klikneme na Analyzovať (Analyze)→ Korelácia dvoch premenných (Bivariate Corelation).

V dialógovom okne si vyberieme dve premenné z ktorých chceme počítať vzájomnú koreláciu. V našom prípade je to sumárne skóre PID deliberácia a sumárne skóre PID intuícia. Ak by sme chceli korelovať viac premenných, tak ich presunieme všetky a v tom prípade bude výstupom korelačná matica. V spodnej časti sú dve zaškrtávacie políčka. Označenie jednostranného testu (one-tailed) a dvojstranného testu (Two-tailed). Ponecháme prednastavenú hodnotu two-tailed. Ďalej sa v ľavom dolnom rohu nachádza možnosť zaškrtnúť Označenie signifikatných korelácií (Flag significant correlations). Túto možnosť zaškrtneme tiež. Kliknutím OK spustíme celú analýzu.

Obr. 1. Sprievodca koreláciou

Výsledky:

Obr. 2 Výsledky korelačnej analýzy

Ako vidíme v tabuľke jednotlivé škály dotazníka PID spolu korelujú len slabo r = 0,25, p < 0,001.

Reportovanie výsledkov:

Reportovanie našich výsledkov: Škála PID deliberácia koreluje r = 0,25, zo škálou PID intuícia na hladine významnosti p < 0,001.

Môžeme aj kratšie: Škála PID deliberácia koreluje r = 0,25, p < 0,001, zo škálou PID intuícia.

Príklady medzinárodného (anglického) reportovania výsledkov (nesúvisia s príkladom) :

The most useful was REI-R scale that correlated with three other measures: CRT (r=0.14, p<0.01), time preference (r=0.105, p<0.05), and risk preference (r=0.115, p<0.05). (Čavojová, Hanák, 2014).

Alebo:

As we stated earlier, measures of rational thinking showed only weak correlations among themselves (CRT correlating with a composite score for risk preference, r=0.09, p=0.04, and the jelly bean task, r=0.118, p=0.007; and time preference correlating with risk preference, r=0.24, p<0.001, and Wason´s task, r=0.12, p=0.005) (Čavojová, Hanák, 2014).

Spracoval Róbert Hanák, Január 2016