O nás a o tejto stránke

Zameranie

Webstránka openstatistika.sk je vzdelávacia webstránka, ktorá má pomôcť laickému užívateľovi zvládnuť návrh výskumu, štatistickú analýzu dát, ich interpretáciu a reportovanie výsledkov. Je postavená na bezplatných opensource štatistických softvéroch PSPP, Jamovi a Jasp a je určená študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú naučiť analyzovať vlastné dáta na základnej, či na pokročilejšej úrovni.

Filozofiou stránky je hlavne naučiť laického používateľa štatisticky analyzovať dáta. To vyžaduje aby užívateľ vedel dáta vkladať do softvéru, poznal štatistické metódy analýzy, vedel vybrať tú správnu a potom ju spustiť. A súčasne aby rozumel výsledkom analýzy, dokázal ich interpretovať a správnym spôsobom reportovať v texte. Preto sú príklady pomerne rozsiahle a podrobné.

Zároveň je cieľom tieto analýzy podať čo najjednoduchším spôsobom, a preto stránka prakticky neobsahuje, žiadne matematické vzorce a rovnice.  V slovenskom a českom prostredí užívateľ nájde desiatky veľmi kvalitných matematicko-štatistických publikácií s podrobným matematickým aparátom. My sme zvolili úplne opačný prístup, keď chceme laika naučiť analyzovať  a interpretovať dáta na dostatočne odbornej úrovni bez toho, aby hlboko poznal matematiku za tým. Stránka je prakticky stále v procese tvorby. Priebežne sem pridávame nové štatistické metódy a zlepšujeme staré verzie.

Autori

Projekty

Táto webstránka je súčasťou projektu KEGA projekt č.  016EU-4/2021 s názvomInovácia študijného programu prostredníctvom vypracovania novej modernej vysokoškolskej učebnice s názvom:Metodológia a metódy vedeckého výskumu v manažmente, s podpornými didaktickými prostriedkami.“. Tento grant udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky.

Obsahom tejto webovej stránky je aj pôvodný obsah uverejnený na webovej stránke www.statistikapspp.sk vytvorenej v rámci projektu KEGA projekt č. 029EU-4/2015 s názvom: „Vytvorenie elektronického portálu a voľne dostupného systému výučby analyticko – štatistických metód v sociálnych vedách pomocou opensource softvéru PSPP.“, ktorého cieľom je priblížiť slovenskému užívateľovi bezplatný štatistický softvér PSPP.  Tento grant udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky.