PSPP: Analýza reliability

Vypočítajte: a) reliabilitu pre škálu intuícia b) reliabilitu pre škálu deliberácia z dotazníka Preference for Intuition and Deliberation (PID). Použite dáta zo súboru reliabilita.

Riešenie

Tento dotazník sa skladá z 9 otázok, ktoré sa viažu k deliberácii (tendenciu dôkladne uvažovať nad problémami a úlohami) a 9 otázok, ktoré sa viažu k intuícii. Tie, ktoré súvisia s deliberáciou sú označené PID_d číslo otázky, napr. PID_d1, PID_d5 atď. A podobne tie, ktoré súvisia s intuíciou sú označené napr. PID_i1, PID_i2 atď.

V ponuke Analyzovať (Analyze) si vyberieme Reliabilitu (Reliability). Následne sa nás program PSPP pýta, z ktorých položiek, v našom prípade otázok z dotazníka, chceme počítať reliabilitu. My budeme počítať reliabilitu z oboch škál zvlášť. Teda najprv si vyberieme všetky otázky, ktoré sa vzťahujú k škále deliberácia. Rovnakým spôsobom potom budeme počítať reliabilitu z otázok týkajúcich sa intuície. Vyberieme ich tak, že ich označíme v ľavej časti, kde sú všetky premenné v súbore a šípkou ich presunieme vpravo do okna označeného ako Položky (Items).

Pri analýze reliability nám program PSPP ponúka dva modely analýzy: Alpha (Cronbachova alfa) a model Split (metóda split half). Sú uvedené v prostrednej časti dialógového okna dole. Vyberieme si metódu Cronbachova alfa, ktorá je presnejšia než metóda split half.

Program nám ponúka v ľavej časti dialógového okna prostredníctvom zaškrtávacieho políčka možnosť ukázať reliabilitu skúmanej škály ak by bola konkrétna otázka zmazaná (Show descriptives for scale if item is deleted). To je veľmi dôležitá informácia, ktorá nám hovorí o tom, ako táto konkrétna položka (otázka v dotazníku) prispieva k celkovej reliabilite. Otázka môže v škále zvyšovať celkovú reliabilitu (je úzko previazaná so skúmanou latentnou premennou) alebo ju znižovať (s latentnou premennou súvisí len málo a v podstate sa pýta na niečo iné než očakávame). Preto zaškrtneme aj túto možnosť. Po zadaní všetkých týchto možností klikneme na ok, a spustíme celú analýzu.

Obr. 1 Sprievodca Analýzou Reliability

Naše výsledky

Program PSPP nám ukazuje výsledky v samostatnom súbore dole na lište, ktorý je nazvaný ako output. Najprv opíšeme výsledky pre škálu deliberácia.

V prvej tabuľke je uvedený počet prípadov (respondentov), ktorých máme 872. Sú označení ako Valid. Vylúčení (Excluded) sú takí, ktorí by nemali v súbore uvedené dáta. V našom prípade nemáme taký prípad.

V druhej tabuľke s názvom Reliability Statistics máme uvednú Cronbachovu alfu, ktorá je v našom prípade 0,82 a počet položiek.

V tretej tabuľke sú uvedené vplyvy jednotlivých položiek (otázok) na celkový výsledok ak by bola otázka vymazaná. Je tu uvedený priemer, rozptyl, upravená medzipoložková korelácia a Cronbachova alfa pre celý súbor, ak by sme nejakú konkrétnu otázku vymazali.

Napríklad, Cronbachova alfa pre celý súbor by bola 0,79 ak by bola prvá otázka PID_d1 vymazaná (Cronbach’s if item deleted). To znamená, že by sme Cronbachovu alfu znížili z pôvodných 0,82 na 0,79, teda by sme zhoršili celkovú reliabilitu škály.

Obr. 2 výsledok pre škálu PID deliberácia
Obr. 3 Výsledok analýzy pre škálu PID Intuícia

Reportovanie výsledkov:

V podstate pri každom skúmaní dotazníkov, inventárov, škál alebo testov takmer vždy reportujeme Cronbachovu alfu, ktorú sme zistili pre konkrétny dotazník. Je jedno či sme dotazník vytvorili sami a prvý krát ho na vedeckom poli prezentujeme, alebo overujeme iný, už etablovaný dotazník v našich podmienkach, či skúmame úplne niečo iné, no pri skúmaní sme použili určitý dotazník. V každom z týchto prípadov býva zvykom uviesť Cronbachovu alfu. Uvádzame nasledovné príklady:

V slovenskom prostredí:

Keďže ide o na Slovensku relatívne neznámy nástroj (nemáme informácie o jeho tuzemskom použití, aj keď je relatívne podrobne popísaný Hanákom (2013), pri každom štýle uvádzame v zátvorke aj hodnotu Cronbachovej alfy ako ukazovateľa vnútornej konzistencie subškály. Bol sledovaný racionálny (0,65), intuitívny (0,73), závislý (0,82), vyhýbavý (0,87) a spontánny (0,80) rozhodovací štýl. (Bavoľár, Orosová, 2014)

V medzinárodnom (anglickom) prostredí:

The internal consistency of PID in Slovak sample was .827 for Deliberation and .738 for

Intuition, measured by Cronbachʼ s alpha. (Ballová Mikušková, Hanák, Čavojová, 2015).

The reliability (Cronbachs a) of the scale was .87 (Saher, Lindeman, 2015).

Naše výsledky:

Naše výsledky by sme mohli reportovať nasledovne:

Vnútorná reliabilita jednotlivých škál dotazníka PID meraná Cronbachovou alfou dosahuje pre škálu deliberácia α = 0,82 a pre škálu intuícia α = 0,74.

Spracoval Róbert Hanák,  25 Novembra 2015