JAMOVI – Meranie vzťahu nominálnych premenných

Meranie vzťahu dvoch nominálnych premenných môžeme v programe JAMOVI realizovať nasledovnými metódami:

Phi koeficient (phi coeficient – φ)

Používa sa na skúmanie vzťahu medzi dvoma dichotomickými premennými (napr. pohlavie: muž = 1, žena = 0, alebo vlastní nehnuteľnosť: áno = 1, nie = 0). V takomto prípade má kontingenčná tabuľka dva riadky a dva stĺpce (2×2) a Phi koeficient je rovnaký ako Cramerovo V. Výsledkom je sila závislosti premenných, kde 0 je žiadna závislosť a 1 je plná závislosť.

Cramerovo V (Cramer’s V)

V prípade, že jedna alebo aj obe z premenných majú vyšší počet kategórií, čiže sa jedná o polytomické (napr. kraj: 1 – Bratislavský, 2 – Trnavský, 3 – Trenčiansky, atď.) používame ako mieru závislosti Cramerovo V, keďže podľa Rabušic, Soukup, Mareš (2019, str. 278) je Phi koeficient nevhodný, lebo nedosahuje hodnotu 0, ktorá určuje úplnú nezávislosť medzi premennými.

Tab. 1 Veľkosť účinku pre test chí-kvadrát, Cramerovo V a jeho interpretácia

Goodmanova – Kruskalova lambda (Goodman and Kruskal’s lambda -λ)

Meria percentuálne zlepšenie pravdepodobnosti závislej premennej vzhľadom na hodnotu iných premenných – nezávislých (asymetrická). Získava hodnoty z intervalu <0; 1>, pričom 1 hovorí, že ak vieme presne početnosť nezávislej premennej, vieme predpovedať početnosť závislej premennej a naopak, 0 hovorí, že tento poznatok neprispieva k predpovedaniu závislej premennej. Podľa Řezánkovej (2011) aj napriek tomu, že tento koeficient dosiahne hodnoty 0, môže byť medzi premennými závislosť. Výsledky môžeme interpretovať tak, že ak lambda dosiahne hodnoty 0,51, potom to znamená 51% redukciu chýb pri predpovedi hodnôt z nezávislej premennej na hodnote závislej premennej.

Nie je v PROGRAME JAMOVI. Vyskúšajte riešenie v PSPP.

PRÍKLAD:

Zadanie:

Zistite, či existuje vzájomná súvislosť medzi pohlavím a aktivovaním si elektronického podpisu v občianskom preukaze.

Riešenie:

Pre skúmanie týchto dvoch premenných si stanovíme hypotézu na základe predpokladu, že muži sa viac zaujímajú o informačné technológie ako ženy. Budeme predpokladať, že existuje vzťah medzi pohlavím a počtom aktivovaných elektronických certifikátov v občianskych preukazoch.

H1: Pohlavie súvisí s tým, či je, alebo nie je aktivovaný elektronický certifikát v občianskom preukaze.

H0: Pohlavie nesúvisí s tým, či je, alebo nie je aktivovaný elektronický certifikát v občianskom preukaze.

Príklad spracujte v nasledovnom súbore

POZOR

Niektoré dátové súbory program Jamovi nevie otvoriť priamo kliknutím na súbor.

Takéto súbory potom otvoríte nasledovne:

  1. Súbor s dátami si rozbalíte.
  2. Otvoríte program Jamovi.
  3. Ikona troch čiarok v ľavom hornom rohu (hamburger menu) – Open – vyhľadáte cestu k súboru a dáte ho otvoriť.

Pre výpočet použijeme súbor s názvom: Elektronicky_certifikat+pohlavie.omv, ktorý obsahuje dve premenné:

  • Pohlavie (Žena – 1; Muž – 2)
  • elektronicky_podpis (Áno – 1; Nie – 2)

 

Výpočet zrealizujeme cez voľbu v hornom hlavnom menu programu JAMOVI Analýzy (Analyses) – Frekvencie (Frequencies) – Kontingenčné tabuľky (Contingency Tables – Independent Samples). Do riadkov (rows) presunieme pohlavie a do stĺpcov (columns) elektronicky podpis (nie je podstatné, ktorá premenná ide do riadku a ktorá do stĺpcov). V časti Štatistiky (Statistics) vyberieme Phi and Cramer’s V (ostatné nastavenia nemeníme). V časti Cells začiarkneme všetky možnosti.

Obr. 1 Nastavenie parametrov výpočtu

V pravej časti obrazovky získame výsledok výpočtov v reálnom čase.

Obr. 2 Výsledky

Interpretácia:

Na základe štatistickej významnosti testu chí-kvadrát p < 0,001 ( (čo je menšie ako hodnota 0,05) prijmeme hypotézu H1 a zamietneme hypotézu H0, čiže medzi pohlavím a aktiváciou elektronického podpisu v občianskom preukaze existuje štatisticky významná závislosť. Na základe výšky hodnoty Phi koeficientu φ = 0,167 môžeme označiť túto závislosť za slabú.

Spracoval Matej Černý, Máj 2022