JAMOVI – Analýza reliability

Analýzu budeme realizovať v súbore s názvom:

Zadanie: Pomocou štatistických metód : McDonaldova omega a Cronbachova alfa odmerajte celkovú reliabilitu dotazníka PID – Preference for Deliberation (PID_d1 až PID_d9 prvých 9 otázok). Ďalej spracujte Položkovú analýzu (Item statistics), teda určite, ktoré konkrétne otázky znižujú reliabilitu PID škály dotazníka a následne interpretujte výsledky. Pre analýzu reliability si nebudeme stanovovať predpoklady ani hypotézy. Spracujeme len štatistickú analýzu, ktorú budeme následne interpretovať.

Obr. 1 Výber testu v programe JAMOVI

Riešenie:  Otvoríme si kartu Analýzy (Analyses), vyberieme si skupinu metód Faktorová analýza (Factor analysis) a následne Analýzu Reliability (Reliability analysis). Následne v sprievodcovi analýzou musíme vybrať, z ktorých otázok budeme reliabilitu počítať. PID dotazník sa skladá z dvoch subškál. Prvá meria intuíciu a druhá meria deliberáciu (racionalitu). My chceme preskúmať deliberáciu, preto v sprievodcovi analýzou vyberieme otázky PID_d1 až PID_d9. Následne zaklikneme všetky jednotlivé štatistiky v sprievodcovi (viď obr. 2).

Obr. 2 Nastavenie parametrov testu v sprievodcovi
Obr. 3 Výsledky reliability dotazníka

Interpretácia výsledkov: Čo sa týka sumárnych výsledkov za celý dotazník, tak McDonaldova omega. ω =  0,826 a Cronbachova alfa α =  0,819 majú dobré hodnoty. Hodnoty nad 0,8 sú považované za dobré a môžeme konštatovať, že dotazník je reliabilný.

Obr. 4 Výsledky položkovej analýzy (Item Statistics)

Čo sa týka položkovej analýzy (item statistics) tak konštatujeme, že :

  • Celková McDonaldova omega je 0,826, čo je veľmi dobrá hodnota (nad 0,8). Pri analýze jednotlivých otázok postupujeme tak, že z otázok vyberáme tie, ktoré pri vylúčení zvýšia celkovú omegu.
  • Ak by sme teda brali do úvahy len prvých 9 otázok z dotazníka deliberácia, konkrétne  otázka PID_d5- keď ju vylúčime, tak zvýši celkovú omegu na 0,826, čo je však rovnaká hodnota ako je hodnota celkovej McDonaldovej omegy = 0,826, takže nejaké významné zlepšenie nedosiahneme. Táto otázka súčasne slabo koreluje s celkovým dotazníkom r = 0,356.

Spracovala Nina Kocúrová, Január 2022