JAMOVI – Opisná štatistika

Pomocou základných štatistík: priemer, modus, medián, štandardná smerodajná odchýlka, rozptyl, minimum, maximum, rozpätie, šikmosť a špicatosť opisujeme súbor dát a jeho vlastnosti. Stručné vysvetlenie jednotlivých štatistík: Priemer (Mean) je aritmetický priemer. Modus (Mode) najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v súbore. Medián (Median) delí celé spektrum dát na polovicu. Určuje takú hodnotu, že polovica jednotiek v súbore je menšia ako […]

JAMOVI – One sample t-test

Jednovýberový t – test (One sample t- test): Používa sa na otestovanie hypotézy, že stredná hodnota (priemer z našich dát) sa rovná konštante. Podľa normality rozloženia dát sa používa: Studentov t – test (ak sú dáta rozložené normálne) Wilcoxonov poradový test (ak dáta nie sú rozložené normálne) Dáta na počítanie One sample t- testu nájdete v […]

JAMOVI – Mann-Whitney U test

JAMOVI: Mann-Whitney U test Porovnajte skupinu odmietnutých podnikateľských zámerov so skupinou akceptovaných v premennej: Komunikačné kanály (zadefinovanie a opísanie komunikačných kanálov podnikateľmi v podnikateľskom pláne). 1 krok: Stanovenie predpokladov Predpoklad:  Tí podnikatelia, ktorých investori akceptovali mali vyššie skóre za Komunikačné kanály ako podnikatelia, ktorých investori neakceptovali. 2 krok: Stanovenie hypotéz H0: Neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi odmietnutými a […]

JAMOVI – Meranie vzťahu nominálnych premenných

Meranie vzťahu dvoch nominálnych premenných môžeme v programe JAMOVI realizovať nasledovnými metódami: Phi koeficient (phi coeficient – φ) Používa sa na skúmanie vzťahu medzi dvoma dichotomickými premennými (napr. pohlavie: muž = 1, žena = 0, alebo vlastní nehnuteľnosť: áno = 1, nie = 0). V takomto prípade má kontingenčná tabuľka dva riadky a dva stĺpce (2×2) […]

JAMOVI – Chí kvadrát (Chi-Square – χ2)

Nezávislosť dvoch premenných na sebe môžeme merať pomocou Chí kvadrát štatistiky. Chí kvadrát (Chi-Square – χ2) Chí-kvadrát test sa používa na porovnanie distribúcie kategorickej premennej v skupine (pozostávajúcej z kategórií, napr. druh vzdelania, rodinný stav, fajčiar/nefajčiar, atď.) s distribúciou v inej skupine. Ak sa distribúcia kategorickej premennej v rôznych skupinách príliš nelíši, môžeme konštatovať, že distribúcia […]

JAMOVI – Základná práca s programom

V ľavej časti programu Jamovi sa zobrazujú dáta a v pravej časti sa zobrazujú výsledky, viď obr. 1. Obr. 1. Základné rozhranie programu Jamovi Obr. 2. Zmazanie chybného kroku Pomocou šípky, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu súboru, sa vieme vrátiť o krok/úkon späť. Obr. 3. Export výsledkov práce do rôznych typov súborov Ako je […]

JAMOVI – Hierarchická lineárna regresná analýza

Príklad spracujte v súbore s názvom: Zámer začať podnikať u študentov Zadanie: Preskúmajte v hierarchickom regresnom modeli vplyv 2 prediktorov: 1) Dĺžka podnikania otca, názov premennej je: Otec podnikateľ) a 2) Dĺžka podnikania matky, názov premennej je: Matka podnikateľka na závislú premennú: Zámer začať podnikať. Overte predpoklady a súčasne preskúmajte interakciu prediktorov. Použijeme lineárnu hierarchickú regresnú analýzu založenú […]

JAMOVI – Regresná analýza lineárna jednoduchá

Matematikmi boli vytvorené rôzne typy regresných analýz v závislosti od typu premenných do nich vstupujúcich, alebo od charakteru dát s ktorými analýza pracuje. Tu je krátky prehľad vybraných regresných analýz používaných začínajúcimi užívateľmi. Jednoduchá lineárna regresná analýza Viacnásobná lineárna regresná analýza Hierarchická regresná analýza Logistická regresná analýza Pre 2 výstupy (binominálna) Pre N výstupov (multinominálna) S ordinálnym […]

JAMOVI – Porovnávanie troch a viacerých skupín K-W test

Neparametické testy používame v tom prípade, ak sú porušené podmienky normality rozloženia dát, čiže dáta nie sú rozložené normálne (overíme Shaprio –Wilkovým testom), alebo ak je porušená podmienka homoskedascity (overíme Levenovým testom): Pre porovnávanie dvoch skupín používam: Mann – Whitney U test Pre troch a viacerých skupín používam: Kruskal- Wallisov test, Friedmanova ANOVA Analýzu budeme […]

JAMOVI – Kendallovo Tau B

Príklad spracujte v súbore s názvom: Zámer začať podnikať u študentov Zadanie: Preskúmajte vzájomné vzťahy medzi premennými: Atraktivita podnikania a Podnikanie v rodine. Predpoklad: Predpokladáme, že medzi vnímaním atraktivity podnikania u študentov a podnikaním ich rodičov existuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah. Hypotézy: H0: Medzi vnímaním atraktivity podnikania u študentov a podnikaním ich rodičov neexistuje štatisticky významný vzájomný pozitívny vzťah. H1: […]