PSPP Analýza reliability

PSPP: Analýza reliability Vypočítajte: a) reliabilitu pre škálu intuícia b) reliabilitu pre škálu deliberácia z dotazníka Preference for Intuition and Deliberation (PID). Použite dáta zo súboru reliabilita. Analýza reliability Riešenie Tento dotazník sa skladá z 9 otázok, ktoré sa viažu k deliberácii (tendenciu dôkladne uvažovať nad problémami a úlohami) a 9 otázok, ktoré sa viažu k intuícii. Tie, ktoré súvisia […]

PSPP Exploračná faktorová analýza

PSPP: Exploračná faktorová analýza Čo je faktorová analýza Faktorová analýza na základe vzájomných vzťahov medzi viacerými premennými identifikuje tie, ktoré spolu vzájomne súvisia. Z tých, ktoré vzájomne úzko súvisia vytvára takzvané faktory, a tým redukuje počet premenných do menšieho počtu faktorov. Inými slovami, faktorová analýza pomocou skúmania vzájomných vzťahov medzi premennými (korelačnými maticami) sa snaží identifikovať faktory […]