JAMOVI – Meranie vzťahu nominálnych premenných

Meranie vzťahu dvoch nominálnych premenných môžeme v programe JAMOVI realizovať nasledovnými metódami: Phi koeficient (phi coeficient – φ) Používa sa na skúmanie vzťahu medzi dvoma dichotomickými premennými (napr. pohlavie: muž = 1, žena = 0, alebo vlastní nehnuteľnosť: áno = 1, nie = 0). V takomto prípade má kontingenčná tabuľka dva riadky a dva stĺpce (2×2) […]

JAMOVI – Chí kvadrát (Chi-Square – χ2)

Nezávislosť dvoch premenných na sebe môžeme merať pomocou Chí kvadrát štatistiky. Chí kvadrát (Chi-Square – χ2) Chí-kvadrát test sa používa na porovnanie distribúcie kategorickej premennej v skupine (pozostávajúcej z kategórií, napr. druh vzdelania, rodinný stav, fajčiar/nefajčiar, atď.) s distribúciou v inej skupine. Ak sa distribúcia kategorickej premennej v rôznych skupinách príliš nelíši, môžeme konštatovať, že distribúcia […]