PSPP – Wilcoxonov test

PSPP: Wilcoxonov test Študenti boli požiadaní aby posúdili kvalitu podnikateľského zámeru opísanú v podnikateľskom pláne a pridelili mu body (skóre) od 0 – určite skrachuje po 10 – určite bude úspešný. Plán posudzovali v dvoch podmienkach: I, v podmienke časového stresu (mali prideliť body do 3 minút od otvorenia súboru)  a v II, bez časového obmedzenia. Zaujíma nás, či sa v prvom […]

PSPP ANOVA

PSPP: Analýza rozptylu (ANOVA – Analysis of Variance) Je parametrická štatistická metóda vytvorená na vzájomné porovnávanie skupín, ktorých počet je viac než dve. Zjednodušene by sme mohli povedať, že je to t test pre viac ako dve skupiny. Existuje viacero typov analýzy rozptylu  ( viacero ANOV), no my sa v tejto časti zameriame na základnú a najjednoduchšiu […]

PSPP Párový t test

PSPP: Párový t test Párový t – test sa používa na porovnávanie hodnôt premennej u rovnakého respondenta v dvoch rôznych experimentálnych podmienkach. Napríklad pred školením a po školení. Zadanie: Študenti boli požiadaní aby posúdili kvalitu podnikateľského zámeru opísanú v podnikateľskom pláne a pridelili mu body od 0 – určite skrachuje po 10 – určite bude úspešný. Podnikateľský plán bol opísaný […]

PSPP Meranie vzájomných vzťahov u ordinálnych premenných

PSPP: Meranie vzájomných vzťahov u ordinálnych premenných Ordinálne premenné sú poradové premenné a v mnohých prípadoch ide o výroky v dotazníku ako napríklad: veľmi súhlasím, súhlasím, čiastočne súhlasím, čiastočne nesúhlasím, nesúhlasím a veľmi nesúhlasím. Program PSPP ponúka viacero štatistických metód na výpočet vzájomných vzťahov medzi ordinálnymi premennými, ktoré sú založené na porovnávaní hodnôt premenných medzi jednotkami v súbore. Konkrétne porovnávanie hodnôt medzi jednotlivými […]

PSPP Meranie vzájomných vzťahov u nominálnych premenných

PSPP: Meranie vzájomných vzťahov u nominálnych premenných Vzťahy medzi nominálnymi premennými meriame týmito štatistickými metódami: Koeficient phi (phi coeficient – φ) Program PSPP má pre tento označenie PHI.  Používa sa na skúmanie vzťahov medzi dvoma dichotomickými premennými, napríklad absolvoval školenie (áno = 1, nie = 0), alebo pohlavie (muž = 0, žena = 1). Výsledok […]

PSPP Binárna logistická regresia

PSPP: Binárna logistická regresia Binárna logistická regresia je špecifický typ regresnej analýzy, pri ktorej je závislá premenná v nominálnej forme a nadobúda dve hodnoty, zvyčajne kódované ako  0 alebo 1. Nezávislá premenná môže byť ordinálna aj intervalová. Aby sme dokázali určiť, či nezávislá premenná spôsobuje, že závislá premenná nadobudne jeden alebo druhý stav (sa stane nulou alebo […]

PSPP Lineárna regresná analýza

PSPP: Lineárna regresná analýza Pri regresnej analýze skúmame vzťah medzi dvoma, prípadne medzi viacerými premennými. Predpokladáme, že 1 premenná závisí od druhej premennej, ktorá ju ovplyvňuje. Tých premenných, ktoré ovplyvňujú môže byť aj viacero, nielen jedna. Premenná, ktorá závisí od inej alebo od viacerých sa nazýva závislá, po anglicky dependend variable (DV, v regresnej rovnici […]

PSPP Dvojvýberový t – test s rovnosťou rozptylov

PSPP: Dvojvýberový t – test s rovnosťou rozptylov Zadanie:  Porovnajte celkové skóre v intuícii u mužov a u žien. Riešenie:  Muži a ženy sú dve nezávislé skupiny v súbore, teda jedna druhú neovplyvňujú. Preto použijeme t – test pre dva nezávislé výbery (Independent samples T test). Mužov máme v súbore kódovaných v stĺpci pohlavie ako 1 a ženy ako 2. Pri porovnávaní skupín odporúčam […]

PSPP Korelácia

PSPP: Korelácia Korelačná analýza Dáta na korelačnú analýzu nájdete v súbore s názvom: Korelačná analýza Korelačná analýza je analýza závislosti dvoch premenných. Pomocou nej zisťujeme, ak sa mení 1 premenná, či to ovplyvňuje druhú premennú. Priama korelačná závislosť znamená, že ak rastie jedna premenná, potom aj druhá rastie. Napríklad čím viac kalórií prímam bez pohybu, […]

PSPP Opisná štatistika

PSPP: Opisná štatistika Dáta na počítanie opisnej štatistiky nájdete v súbore s názvom: Korelačná analýza Pomocou základných štatistík ako priemer, smerodajná odchýlka a ostatné opisujeme súbor dát. Nakoľko pri akomkoľvek štatistickom skúmaní je zvykom uvádzať základné opisné štatistiky, je počítanie opisných štatistík časté. Pri publikovaní vedeckých článkov a príspevkov je vždy potrebné uvádzať priemer a smerodajnú odchýlku z našich […]