JAMOVI – Opisná štatistika

Pomocou základných štatistík: priemer, modus, medián, štandardná smerodajná odchýlka, rozptyl, minimum, maximum, rozpätie, šikmosť a špicatosť opisujeme súbor dát a jeho vlastnosti. Stručné vysvetlenie jednotlivých štatistík: Priemer (Mean) je aritmetický priemer. Modus (Mode) najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v súbore. Medián (Median) delí celé spektrum dát na polovicu. Určuje takú hodnotu, že polovica jednotiek v súbore je menšia ako […]

JAMOVI – One sample t-test

Jednovýberový t – test (One sample t- test): Používa sa na otestovanie hypotézy, že stredná hodnota (priemer z našich dát) sa rovná konštante. Podľa normality rozloženia dát sa používa: Studentov t – test (ak sú dáta rozložené normálne) Wilcoxonov poradový test (ak dáta nie sú rozložené normálne) Dáta na počítanie One sample t- testu nájdete v […]

JAMOVI – Mann-Whitney U test

JAMOVI: Mann-Whitney U test Porovnajte skupinu odmietnutých podnikateľských zámerov so skupinou akceptovaných v premennej: Komunikačné kanály (zadefinovanie a opísanie komunikačných kanálov podnikateľmi v podnikateľskom pláne). 1 krok: Stanovenie predpokladov Predpoklad:  Tí podnikatelia, ktorých investori akceptovali mali vyššie skóre za Komunikačné kanály ako podnikatelia, ktorých investori neakceptovali. 2 krok: Stanovenie hypotéz H0: Neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi odmietnutými a […]